czwartek, 30 kwietnia 2015

CIA rozpyla coś nad Europą! Ludzie chorują na alzheimera i parkinsona

Czy mamy do czy­nie­nia z ogól­no­świa­to­wym spi­skiem elit, któ­rym – z bli­żej nie­okre­ślo­nych po­wo­dów – za­le­ży na tru­ciu ca­łych spo­łe­czeństw? Su­ge­ru­ją to nie­złom­ni ba­da­cze tzw. chem­tra­ils, czyli smug che­micz­nych na nie­bie. W Pol­sce nawet du­chow­ni mówią, że nie spo­sób wy­tłu­ma­czyć nie­któ­rych zja­wisk (np. po­go­do­wych) ina­czej, niż po­przez ce­lo­we roz­py­la­nie dziw­nych sub­stan­cji na nie­bie. W Szwe­cji z kolei jedna z dzia­ła­czek Par­tii Zie­lo­nych oskar­ży­ła CIA o tru­cie Eu­ro­pej­czy­ków. A w USA do­rad­cy pre­zy­den­ta wy­mknę­ło się, że lu­dzie i zwie­rzę­ta są re­gu­lar­nie pod­tru­wa­ni... O co tu cho­dzi?

W Pol­sce jakiś czas temu gło­śno było o rzecz­ni­ku Ja­snej Góry, o. Sta­ni­sła­wie To­mo­niu, który nie mógł uwie­rzyć, że chem­tra­ils, czyli che­micz­ne smugi po­zo­sta­wia­ne przez sa­mo­lo­ty, to je­dy­nie efekt spa­la­nia przez ma­szy­ny pa­li­wa. Skąd u niego te wąt­pli­wo­ści? – Sa­mo­lo­ty te wi­docz­ne były w tych re­jo­nach pol­skiej prze­strze­ni po­wietrz­nej, w któ­rych – wkrót­ce po ich prze­lo­cie – po­wsta­wa­ły nie­spo­dzie­wa­nie po­tęż­ne chmu­ry desz­czo­we i nie­ba­wem wy­stę­po­wa­ły nad­zwy­czaj ob­fi­te opady – na­pi­sał na stro­nie in­ter­ne­to­wej biura pra­so­we­go Ja­snej Góry o. Sta­ni­sław Tomoń. Pau­lin do­ma­gał się od „kom­pe­tent­nych służb pań­stwo­wych” od­po­wie­dzi: czyje to są sa­mo­lo­ty i do kogo one na­le­żą? Kto za taki stan rze­czy po­no­si od­po­wie­dzial­ność?

Wów­czas mało osób brało słowa du­chow­ne­go na po­waż­nie. Ale odkąd ame­ry­kań­ski po­li­tyk, do­rad­ca pre­zy­den­ta Sta­nów Zjed­no­czo­nych John Hol­dren ofi­cjal­nie po­twier­dził, że zja­wi­sko chem­tra­ils ist­nie­je, za­czę­to ina­czej pod­cho­dzić do spra­wy. W cza­sie ofi­cjal­ne­go wy­stą­pie­nia Hol­dren przy­znał, że lu­dzie i zwie­rzę­ta są re­gu­lar­nie „pod­tru­wa­ni” i ujaw­nił, iż w ra­mach tzw. geo­in­ży­nie­rii pro­wa­dzo­ne są opry­ski w celu walki z glo­bal­nym ocie­ple­niem.

Ostat­nio wy­bu­chła też afera, bo za­su­ge­ro­wa­no, że za wszyst­kim stoją CIA i Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Na­ro­do­we­go (NSA). Taką  su­ge­stię rzu­ci­ła Pe­nil­la Hag­berg ze szwedz­kiej Par­tii Zie­lo­nych. Ob­wie­ści­ła, że ma do­wo­dy na to, iż smugi che­micz­ne sta­no­wią bez­po­śred­nie za­gro­że­nie dla ludzi i zwie­rząt. Za wszyst­kim mają stać ame­ry­kań­skie służ­by. Nie ujaw­ni­ła na­to­miast, po co te służ­by mia­ły­by pod­tru­wać Eu­ro­pej­czy­ków. W oskar­że­niach po­wo­ły­wa­ła się na nie­za­leż­nych eks­per­tów, uwa­ża­ją­cych, że roz­py­lo­ne nad na­szy­mi gło­wa­mi alu­mi­nium pro­wa­dzi do cho­rób Al­zhe­ime­ra, Par­kin­so­na, Lou Geh­ri­ga i po­wo­du­je inne neu­ro­lo­gicz­ne scho­rze­nia u ludzi.

Jak­kol­wiek wy­glą­da praw­da na temat chem­tra­ils, nas też za­in­try­go­wa­ła ta spra­wa, gdyż ostat­nio zro­bi­li­śmy zdję­cie ame­ry­kań­skie­go sa­mo­lo­tu Awacs...

>>> Pol­scy szpie­dzy okra­dli nas na mi­lio­ny?

>>> Wi­kła­ją Si­kor­skie­go w szpie­gow­ski spi­sek

mp, onet.pl

Źródło: http://www.fakt.pl/cia-rozpyla-cos-nad-europa-ludzie-choruja-na-alzheimera-i-parkinsona,artykuly,458792,1.html

Coś wreszcie zauważyli... ale dalej wolą myśleć, że nic się nie dzieje, i udawać strusie, a może wybierają postawę słynnych trzech "mądrych" małp? Byle by pan nagrodził? A jakie zdanie na ten temat mają czytelnicy tego bloga - C. M.

środa, 29 kwietnia 2015

Armia USA trenuje przejmowanie “wrogich” stanów na terytorium kraju.Dowództwo operacji amerykańskiej armii USASOC odpowiedziało na doniesienia dotyczące zbliżających się manewrów o nazwie Jade Helm 15 określając co do ich obawy jako "panikarstwo", zapominając przy tym by odpowiedzieć na zarzuty dlaczego stany Teksas i Utah zostały określone w dokumentach ćwiczeń jako "wrogie" terytorium.

W ubiegłym tygodniu Infowars.com poinformowało o Jade Helm 15, które mają być "realistycznymi" manewrami, w których wezmą udział Zielone berety, Navy Seals i 82. Dywizja Powietrzna. Manewry odbędą się w całym stanie Teksas, Nowy Meksyk, Arizona, Kalifornia, Nevada, Utah i Kolorado od 15 lipca do 15 września.Rzecznik USASOC ppłk Mark Lastoria odpowiedział na zarzuty, iż ćwiczenia są częścią przygotowań do stanu wojennego w USA, stwierdzając, iż ćwiczenia zostały zaprojektowane by przygotować wojska do operacji zagranicznych. "Takie stwierdzenia zostały przedłożone przez kilka osób, które nie wiedzą, jak i dlaczego USASOC prowadzi ćwiczenia szkoleniowe," Lastoria powiedział w e-mailu do gazety Stars and Stripes. "To ćwiczenie jest rutynowym szkoleniem, aby utrzymać wysoki poziom gotowości Army Special Operations Forces, ponieważ muszą być gotowe do wspierania potencjalnych misji na całym świecie, w każdej chwili."

Jednak USASOCM nie odniosło się do faktu, że manewry scharakteryzowały Teksas i Utah jako "wrogie" terytorium a obszar południowej Kalifornii jako "miejsce wybuchu powstania", twierdząc, że "firewalle komputerowe nie pozwoliły na dostęp do stron, gdzie pojawił się ten dokument". Wyjaśnienie, że amerykańska armia nie może uzyskać dostępu do niesklasyfikowanego dokumentu związanego z jej własnymi manewrami może dla wielu być trudne do przełknięcia.[...] Od momentu podania informacji o tych manewrach przez Infowars, inne mainstreamowe serwisy informacyjne podchwyciły temat. Portal News.com.au zauważył, że "materiały szkoleniowe wspominają również o koordynacji działań z lokalną policją, wzmożoną ilością lotów nocnych w obszarze i żołnierzach po cywilu prowadzących cywilne pojazdy."

Obecnie zbliżające się manewry każą odwołać się do scenariusza z 2012 roku opisanego przez emerytowanego pułkownika armii Kevina Bensona.


W tym scenariuszu amerykańska armia miała być wykorzystywana by zniszczyć rewoltę kierowaną przez członków milicji Tea Party, którzy przejęli miasto Darlington w Karolinie Południowej.
Link do oryginalnego artykułu: LINK

Za: http://www.prisonplanet.pl/polityka/armia_usa_trenuje,p1742398341

wtorek, 28 kwietnia 2015

Mistrz Wielkiego Wschodu Francji w senacie o masońskiej wizji edukacji

Fabrissa DELAVILLE / MAXPP/FORUM

We Francji senacka komisja ds. państwowego szkolnictwa zaprosiła na swoje oficjalne posiedzenie mistrza Wielkiego Wschodu Francji – Daniela Kellera. Republikańscy politycy chcieli, by przedstawił… masońską wizję edukacji.

Szef największej nad Sekwaną organizacji masonów został zaproszony na posiedzenie senackiej komisji ds. edukacji, by mógł zaprezentować laicką wizję szkolnictwa. Senatorowie nie zamierzają podobnej propozycji złożyć katolickim organizacjom, nie mówiąc już o biskupach - przeczyłoby to przecież „wartościom republikańskim”.

Wizyta Daniela Kellera to kolejny fakt potwierdzający bliskie związki między rządzącymi Francją socjalistami a masonerią. Poprzednio Keller wzywał masonów o większe zaangażowanie w walkę o „laickość”.

W trakcie posiedzenia komisji francuskiego senatu mistrz Wielkiego Wschodu zaatakował hiszpańskie władze za… odejście od nauczania ewolucjonizmu. Stwierdził także, że „Świątynia Wiedzy” nie może mieszać się z wyznaniami religijnymi.


FLC


poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Embriony z dwóch mężczyzn i dwóch kobiet.


Badania genetyczne będą rozwijały się do dnia gdy homoseksualne pary będą mogły spełnić swoje marzenia o posiadaniu genetycznie powiązanych z nimi dzieci.

Na przestrzeni lat pomogłem poprzez procedury wspomaganego rozrodu wielu parom tej samej płci by miały własne dzieci. Przekazywanie komórek jajowych i surogatów pozwala na to by dwóch gejów miało dzieci genetycznie związane z jednym partnerem i dawcą komórek jajowych, ale nie obu partnerów. Ta sama dynamika dotyczy lesbijek i dawców spermy. Przez ostatnie lata pary tej samej płci wielokrotnie mnie pytały "czy możemy mieć dziecko, które jest kombinacją nas obu?"

Około 2030 roku oficjalnie planuje się wdrożenie modyfikowanych genetycznie nowych ludzi:


Jest to pytanie, które przez długi czas rozpatrywałem z naukowego i medycznego punktu widzenia. Postępy w badaniach genetycznych przybliżają nas do dnia w którym odpowiedź na to pytanie będzie brzmiała "tak".

W całej historii dziecko pochodziło od mężczyzny i kobiety. To było od dziesięcioleci jedno z założeń anty-gejowskich aktywistów: "Dwóch mężczyzn nie może mieć biologicznego dziecka, i dwie kobiety też."


Link do oryginalnego artykułu: LINK