czwartek, 30 kwietnia 2015

CIA rozpyla coś nad Europą! Ludzie chorują na alzheimera i parkinsona

Czy mamy do czy­nie­nia z ogól­no­świa­to­wym spi­skiem elit, któ­rym – z bli­żej nie­okre­ślo­nych po­wo­dów – za­le­ży na tru­ciu ca­łych spo­łe­czeństw? Su­ge­ru­ją to nie­złom­ni ba­da­cze tzw. chem­tra­ils, czyli smug che­micz­nych na nie­bie. W Pol­sce nawet du­chow­ni mówią, że nie spo­sób wy­tłu­ma­czyć nie­któ­rych zja­wisk (np. po­go­do­wych) ina­czej, niż po­przez ce­lo­we roz­py­la­nie dziw­nych sub­stan­cji na nie­bie. W Szwe­cji z kolei jedna z dzia­ła­czek Par­tii Zie­lo­nych oskar­ży­ła CIA o tru­cie Eu­ro­pej­czy­ków. A w USA do­rad­cy pre­zy­den­ta wy­mknę­ło się, że lu­dzie i zwie­rzę­ta są re­gu­lar­nie pod­tru­wa­ni... O co tu cho­dzi?

W Pol­sce jakiś czas temu gło­śno było o rzecz­ni­ku Ja­snej Góry, o. Sta­ni­sła­wie To­mo­niu, który nie mógł uwie­rzyć, że chem­tra­ils, czyli che­micz­ne smugi po­zo­sta­wia­ne przez sa­mo­lo­ty, to je­dy­nie efekt spa­la­nia przez ma­szy­ny pa­li­wa. Skąd u niego te wąt­pli­wo­ści? – Sa­mo­lo­ty te wi­docz­ne były w tych re­jo­nach pol­skiej prze­strze­ni po­wietrz­nej, w któ­rych – wkrót­ce po ich prze­lo­cie – po­wsta­wa­ły nie­spo­dzie­wa­nie po­tęż­ne chmu­ry desz­czo­we i nie­ba­wem wy­stę­po­wa­ły nad­zwy­czaj ob­fi­te opady – na­pi­sał na stro­nie in­ter­ne­to­wej biura pra­so­we­go Ja­snej Góry o. Sta­ni­sław Tomoń. Pau­lin do­ma­gał się od „kom­pe­tent­nych służb pań­stwo­wych” od­po­wie­dzi: czyje to są sa­mo­lo­ty i do kogo one na­le­żą? Kto za taki stan rze­czy po­no­si od­po­wie­dzial­ność?

Wów­czas mało osób brało słowa du­chow­ne­go na po­waż­nie. Ale odkąd ame­ry­kań­ski po­li­tyk, do­rad­ca pre­zy­den­ta Sta­nów Zjed­no­czo­nych John Hol­dren ofi­cjal­nie po­twier­dził, że zja­wi­sko chem­tra­ils ist­nie­je, za­czę­to ina­czej pod­cho­dzić do spra­wy. W cza­sie ofi­cjal­ne­go wy­stą­pie­nia Hol­dren przy­znał, że lu­dzie i zwie­rzę­ta są re­gu­lar­nie „pod­tru­wa­ni” i ujaw­nił, iż w ra­mach tzw. geo­in­ży­nie­rii pro­wa­dzo­ne są opry­ski w celu walki z glo­bal­nym ocie­ple­niem.

Ostat­nio wy­bu­chła też afera, bo za­su­ge­ro­wa­no, że za wszyst­kim stoją CIA i Agen­cja Bez­pie­czeń­stwa Na­ro­do­we­go (NSA). Taką  su­ge­stię rzu­ci­ła Pe­nil­la Hag­berg ze szwedz­kiej Par­tii Zie­lo­nych. Ob­wie­ści­ła, że ma do­wo­dy na to, iż smugi che­micz­ne sta­no­wią bez­po­śred­nie za­gro­że­nie dla ludzi i zwie­rząt. Za wszyst­kim mają stać ame­ry­kań­skie służ­by. Nie ujaw­ni­ła na­to­miast, po co te służ­by mia­ły­by pod­tru­wać Eu­ro­pej­czy­ków. W oskar­że­niach po­wo­ły­wa­ła się na nie­za­leż­nych eks­per­tów, uwa­ża­ją­cych, że roz­py­lo­ne nad na­szy­mi gło­wa­mi alu­mi­nium pro­wa­dzi do cho­rób Al­zhe­ime­ra, Par­kin­so­na, Lou Geh­ri­ga i po­wo­du­je inne neu­ro­lo­gicz­ne scho­rze­nia u ludzi.

Jak­kol­wiek wy­glą­da praw­da na temat chem­tra­ils, nas też za­in­try­go­wa­ła ta spra­wa, gdyż ostat­nio zro­bi­li­śmy zdję­cie ame­ry­kań­skie­go sa­mo­lo­tu Awacs...

>>> Pol­scy szpie­dzy okra­dli nas na mi­lio­ny?

>>> Wi­kła­ją Si­kor­skie­go w szpie­gow­ski spi­sek

mp, onet.pl

Źródło: http://www.fakt.pl/cia-rozpyla-cos-nad-europa-ludzie-choruja-na-alzheimera-i-parkinsona,artykuly,458792,1.html

Coś wreszcie zauważyli... ale dalej wolą myśleć, że nic się nie dzieje, i udawać strusie, a może wybierają postawę słynnych trzech "mądrych" małp? Byle by pan nagrodził? A jakie zdanie na ten temat mają czytelnicy tego bloga - C. M.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz