poniedziałek, 23 marca 2015

Oświadczenie Piotra Wielguckiego po prawomocnym wyroku sądu


Pomijając wszystkie propagandowe przepychanki aktywistów z WOŚP, jak również zaklinanie rzeczywistości spisane w oświadczeniu zarządu fundacji, w ramach własnego oświadczenia proponuję krótki, ale bardzo intensywny kurs prawa. Będzie to lekcja dla ambitnych, ponieważ każdy kursant samodzielnie musi odczytać trzy fragmenty pism procesowych i wyroków sądów, a następnie wyciągnąć wnioski. Zamiast wdawać się w dywagacje, mierzyć, ważyć i naciągać wygraną, tudzież skracać porażkę, zapraszam do lektury dokumentacji, która mówi wszystko i wspomniane wnioski nasuwają się same. Na wypadek, gdyby ktoś był zainteresowany moją opinią, to w kilku zdaniach napiszę, co myślę. Stanąłem przed sądem w procesie karnym z dwóch artykułów 212 i 216 kk, za publikacje zawierające treści dotyczące działalności publicznej i finansowej Jerzego Owsiaka oraz podmiotów, które on i/lub małżonka Lidia Niedźwiedzka Owsiak reprezentowali. Broniłem się sam, bez pełnomocnika i w zasadzie bez jakichkolwiek środków finansowych. Po drugiej stronie procesowej stanęli WOŚP i Jerzy Owsiak uzbrojeni po zęby zapleczem: prawnym, medialnym, finansowym, towarzyskim i politycznym. Jeszcze przed wyrokiem oskarżyciele ogłosili „będziesz miał w dupę”, w trakcie procesu zostałem „rozniesiony” przez mecenasa Zagajewskiego. Zarzucano mi publicznie i prawnie zniesławianie i znieważanie ponadto rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji na temat WOŚP i Jerzego Owsiaka, dotyczących malwersacji, kradzieży, wykorzystywania nieletnich, itp.Po pierwszym wyroku sądu, który uniewinnił mnie ze wszystkich zarzutów, z wyjątkiem zniewagi Jerzego Owsiaka polegającej na użyciu sformułowania „hiena cmentarna”, Jerzy Owsiak, mecenas Zagajewski, rzecznik Dobies i wszyscy zwolennicy WOŚP, krzyczeli, że wyrok jest kuriozalny i niesprawiedliwy, dlatego musi być apelacja, która przyzna rację całej treści aktu oskarżenia. Sąd II instancji wydał wyrok, w którym uznał Piotra Wielguckiego winnym zniewagi Jerzego Owsiaka za użycie określenia „hiena cmentarna” i dołożył jeszcze „króla żebraków”, za co skazany ma zapłacić 5 tysięcy złotych. Ci sami oskarżyciele w sekund 5 ogłosili sukces z powodu wyroku, który różnił się w stosunku do I instancji „królem żebraków” i kwotą 5 tysięcy. Za proces w CAŁOŚCI zapłaciła Fundacja WOŚP, lekko licząc jakieś 20 tysięcy złotych, ale 5 tysięcy grzywny trzeba zapłacić na konto zniewagi Jerzego Owsiaka. Jest to kwintesencja esencji „filantropijnej” działalności tego człowieka, który wielokrotnie kłamał, manipulował i wydoił z WOŚP dziesiątki milionów złotych do prywatnej kieszeni lub na konta firm komercyjnych. Koniec komentarza i zapraszam na kurs. Na początku najistotniejsza, bo dotycząca stawianych zarzutów, treść z prywatnego aktu oskarżenia:

SKARGA W PRZEDMIOCIE DOKONANIA CZYNU

z art 212 k.k. i art. 216 k.k. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie i przekazanie do sądu
Działając w imieniu pokrzywdzonej Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w
Warszawie, a także pokrzywdzonego Jerzego Owsiaka, powołując się na udzielone mi pełnomocnictwo, w trybie art 488 § 1 k.p.k., składam pisemną skargę o dokonanie przez:
- Piotra Stanisława Wielguckiego, zam. Biskupin 85A, 59-225 Chojnów;
czynów polegających na tym, że:

- w dniu 10 stycznia 2013 r. 0 godz. 18:10, działając pod pseudonimem ,,MatkaKurka” zamieścił na portalu internetowym www.kontrowersje.net artykuł swojego autorstwa pt. „Jerzy Owsiak - król żebraków i łgarzy, złoty melon sekty WOŚP”, w którego treści pomówił pokrzywdzoną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (dalej WOŚP) oraz reprezentującego ją Prezesa Zarządu Fundacji - Jerzego Owsiaka, o kradzież i przewłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP, marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych, podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP, prowadzenie nielegalnej działalności oraz wykorzystywanie małoletnich do pracy na rzecz fundacji, czym poniżył pokrzywdzoną w opinii publicznej i naraził na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności charytatywnej, a także znieważył WOŚP określając działalność fundacji jako „sekta” oraz nazywając reprezentującego fundację Jerzego Owsiaka „guru sekty - przyp. wł.”, „królem żebraków i łgarzy”, ,,romskim macho z Rumunii”,

tj. o dokonanie czynu z art. 212 § 2 k.k. w zb. z art. 216 § 2 w zw. z art. 11 § 2 k.p.k.

- w dniu 13 stycznia 2013 r. działając pod pseudonimem ,,MatkaKurka” zamieścił na portalu internetowym wzzw.wordpress.com artykuł swojego autorstwa pt. „Guru Owsiak w 11 lat wyjął 46 Złotych Melonów”, w którego treści pomówił pokrzywdzoną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (dalej WOŚP) oraz reprezentującego ją Prezesa Zarządu Fundacji - Jerzego Owsiaka, o kradzież i przewłaszczenie pieniędzy w kwocie 46.000.000 zł (słownie czterdzieści sześć milionów złotych) pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP, marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych, podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP, prowadzenie nielegalnej działalności, oraz wykorzystywanie działalności fundacji do własnych celów i korzyści czym poniżył pokrzywdzoną w opinii publicznej i naraził na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności charytatywnej, a także znieważył WOŚP określając działalność fundacji jako „sekta króla żebraków” oraz nazywając reprezentującego fundację Jerzego Owsiaka „guru sekty - przyp. wł.”, „królem żebraków”.

tj. o dokonanie czynu z art. 212 § 2 k.k. w zb. z art. 216 § 2 w zw. z art. 11 § 2 k.p.k.

- w dniu 6 marca 2013 r. o godz. 18:07, działając pod pseudonimem „MatkaKurka" zamieścił na portalu internetowym www.kontrowersje.net artykuł swojego autorstwa pt. „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na nowy tytuł - hiena cmentarna", w którego treści pomówił pokrzywdzoną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy (dalej WOŚP) oraz reprezentującego ją Prezesa Zarządu Fundacji - Jerzego Owsiaka, o kradzież i przewłaszczenie pieniędzy pozyskiwanych z publicznych zbiórek związanych z działalnością WOŚP, marnotrawstwo uzyskanych środków pieniężnych, podawanie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji o działalności WOŚP, prowadzenie nielegalnej działalności, wykorzystywanie mediów do zwiększania własnych zysków kosztem WOŚP oraz wykorzystywanie małoletnich do pracy czym poniżył pokrzywdzoną w opinii publicznej i naraził na utratę zaufania potrzebnego do
prowadzenia działalności charytatywnej, a także znieważył WOŚP określając
działalność fundacji jako „sekta” oraz nazywając reprezentującego fundację Jerzego
Owsiaka „guru sekty - przyp. wł.”, „królem żebraków i łgarzy”, ,,hiena cmentarna na
dorobku”,

tj. o dokonanie czynu z art. 212 § 2 k.k. w zb. z art. 216 § 2 w zw. z art. 11 § 2 k.p.k.

Tak wyglądał akt oskarżenia sporządzony przez pełnomocnika Jacka Zagajewskiego w imieniu WOŚP i Jerzego Owsiaka. Pierwszy wyrok wydał Sąd Rejonowy w Złotoryi:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia (29 września 2014 r

Sąd Rejonowy W Złotoryi II Wydział Karny W składzie:
Przewodniczący: SSR Michał Misiak
Protokolant: Kamila Dembicka - Kuczak
po rozpoznaniu w dniu 23 września 2014 r.
sprawy

Piotra Wielguckiego
urodz. 30 kwietnia 1972 roku w Złotoryi
syna Stanisława i Danuty z d. ****

I uniewinnia oskarżonego Piotra Wielguckiego od popełnienia zarzucanych mu czynów, opisanych W punktach I i II części wstępnej wyroku;

II uznaje oskarżonego Piotra Wielguckiego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, opisanego w punkcie III części wstępnej wyroku, z tym ustaleniem, iż czyn ten polegał wyłącznie na tym, iż W dniu 06 marca 2013 r. W publikacji pt. „Jerzy Owsiak, król żebraków i łgarzy pracuje na "nowy tytuł – hiena cmentarna”, umieszczonej na portalu kontrowersje.net znieważył Jerzego Owsiaka używając wobec niego określenia ,,hiena cmentarna” za pomocą środków masowego komunikowania i czyn ten kwalifikuje z art. 216§2 kk i uznając, iż Jerzy Owsiak odpowiedział zniewagą wzajemną za pomocą środków masowego komunikowania - na podstawie art. 216§3 kk odstępuje od wymierzenia kary;

III na podstawie art. 631 kpk, obciąża oskarżonego kosztami procesu jedynie częściowo, zasądzając od oskarżonego na rzecz oskarżyciela prywatnego Jerzego Owsiaka kwotę 300 (trzysta) złotych.

Natomiast wyrok Sadu Okręgowego brzmi tak:

W Y R O K

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Legnicy – IV Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Pratkowiecki (spr.)
Sędziowie: SSO Marek Poddębniak
SSO Andrzej Grochmal

Protokolant: sekret. Patrycja Ignaczak

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2015 r.
sprawy Piotra Wielguckiego
oskarżonego o przestępstwo z art. 212 § 2 kk w związku z art. 216 § 2 kk w związku z art. 11 § 2 kk
na skutek apelacji wniesionych przez oskarżonego i pełnomocnika oskarżycieli prywatnych Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Jerzego Owsiaka
od wyroku Sądu Rejonowego w Złotoryi II Wydział Karny
z dnia 29 września 2014 r. sygn. akt II K 358/13

I. zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w ramach czynu opisanego w punkcie II części dyspozytywnej (zarzut z punktu III części wstępnej) uznaje oskarżonego Piotra Wielguckiego za winnego tego, że działając za pomocą środków masowego komunikowania znieważył Jerzego Owsiaka nazywając go „hieną cmentarną” oraz „królem łgarzy i żebraków”, tj. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 216 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 216 § 2 k.k. wymierza mu karę 100 (stu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych,

II. w pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy,

III. wymierza oskarżonemu 500,00 złotych opłaty za obie instancje.

Źródło: http://kontrowersje.net/o_wiadczenie_piotra_wielguckiego_po_prawomocnym_wyroku_s_du

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz