wtorek, 7 października 2014

Brzeziński: Zachód powinien dozbrajać Ukrainę

Zbigniew Brzeziński
Foto: Maciej Świerczyński / Agencja Gazeta

- Mu­si­my wspie­rać Ukra­inę, do­star­cza­jąc jej broń - po­wie­dział w wy­wia­dzie dla nie­miec­kiej sta­cji "Deut­sche Welle" pro­fe­sor Zbi­gniew Brze­ziń­ski. Jego zda­niem po­li­ty­ka Rosji jest "ana­chro­nicz­na". - Jeśli jed­nak Putin bę­dzie pró­bo­wał siłą zbu­do­wać nowy Zwią­zek Ra­dziec­ki, to wy­wo­ła tylko chaos w Eu­ro­pie - pod­kre­ślił eks­pert.


Znany ame­ry­kań­ski po­li­to­log pol­skie­go po­cho­dze­nia pod­kre­ślił, że takie wspar­cie za­pew­ni Ukra­inie sku­tecz­ną obro­nę, a Kreml na­ra­zi na więk­sze kosz­ty, co z kolei może zmu­sić pre­zy­den­ta Pu­ti­na do zmia­ny stra­te­gii.
Brze­ziń­ski uważa obec­ną po­li­ty­kę pre­zy­den­ta Rosji za "ana­chro­nicz­ną".
- Jeśli jed­nak Putin bę­dzie pró­bo­wał siłą zbu­do­wać nowy Zwią­zek Ra­dziec­ki, to wy­wo­ła tylko chaos w Eu­ro­pie - po­wie­dział Zbi­gniew Brze­ziń­ski, który był do­rad­cą ds. bez­pie­czeń­stwa na­ro­do­we­go za pre­zy­den­tu­ry Jimmy'ego Car­te­ra (1977-1981).


Ukraina: nagranie pokazuje odpalenie rakiet w stronę Mariupola? - Wideo nagrane przez proukraińskich aktywistów w czwartek, pokazuje prawdopodobnie atak rakiet wystrzelonych w kierunku Mariupola na wschodniej Ukrainie. (RC) - Live Info International Kft.
Ambasador Rosji przy UE: Rosja przeciwna wejściu Ukrainy do NATO
- Nie chce­my wi­dzieć Ukra­iny w NATO - po­wie­dział w Bruk­se­li ro­syj­ski am­ba­sa­dor przy Unii Eu­ro­pej­skiej Wła­di­mir Czy­żow. We­dług niego by­ło­by to "bez­pre­ce­den­so­we wy­zwa­nie dla bez­pie­czeń­stwa eu­ro­pej­skie­go, naj­waż­niej­sze od oba­le­nia muru ber­liń­skie­go".
Rząd Ukra­iny w końcu sierp­nia za­po­wie­dział swoją go­to­wość do po­now­ne­go uru­cho­mie­nia pro­ce­su wstą­pie­nia do NATO, prze­rwa­ne­go w 2010 roku przez pro­ro­syj­skie­go pre­zy­den­ta Wik­to­ra Ja­nu­ko­wy­cza. NATO po­zo­sta­wi­ło drzwi otwar­te, pod wa­run­kiem, że Kijów do­ko­na "nie­zbęd­nych re­form", "do­sto­su­je się do stan­dar­dów NATO" i "speł­ni wszyst­kie kry­te­ria."
Czy­żow ostrzegł rów­nież przed "par­tią wo­jen­ną" na Ukra­inie. - Nasze prze­sła­nie dla UE jest na­stę­pu­ją­ce: nie wpły­waj­cie na pro­ces po­ko­jo­wy po­przez wspie­ra­nie par­tii wo­jen­nej na Ukra­inie - po­wie­dział Czy­żow, ale nie wska­zał na żad­ne­go z jej przed­sta­wi­cie­li.
- Tylko Rada Bez­pie­czeń­stwa ONZ ma prawo na­kła­dać sank­cje - po­wie­dział rów­nież dy­plo­ma­ta. Oświad­czył, że na­ło­żo­ne na Rosję przez UE sank­cje są we­dług niego "nie­spra­wie­dli­we i zwod­ni­cze", po­nie­waż "opie­ra­ją się na za­ło­że­niu, że Rosja jest stro­ną kon­flik­tu", a Rosja nią "nigdy nie była, nie jest i nie bę­dzie".


(żg;RC)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz